e    c    u    Shift+L     

 
 

  • 協作平台配額:不適用 (僅追蹤網域層級的配額)
  • 每個網域的配額:100GB
  • 附件大小上限:20MB
  • 每個網域的協作平台數:不限
  • 每個協作平台的網頁數:未設限